Video: Ang mga walang pangalan, by Jose Lacaba

Media (Video, Audio):