Dr. Nemesio Prudente - Dakilang Edukador at Magiting na Rebolusyonaryo!

Napakalaking karangalan para sa akin na nakilala, nakasama at nakasamang magturo sa dating paaralang Philippine College of Commerce, ang Dakilang Edukador at Magiting na Rebolusyonaryong Dr.Nemesio Prudente. Si "Doc" o "Prud" na kung siya ay aming tawagin, ay sumakabilang buhay noong ika-28 ng Marso 2008, sa gulang na 81.

Nagkasama kami sa walang-pusong pagpapahirap ng dating diktador na Ferdinand Marcos noong dekada 70. Gaano man ang pagpapahirap na sinapit ni Doc, hindi ito naging halang sa likas ng kanyang pagkamaginoo, kakaibang prinsipyo at kagitingang taglay hangang sa mga huling sandali ng kanyang buhay.

Pumanaw man ang Magiting na Rebolusyonayong Edukador, ang kaniyang naiwang Anino ng Kadakilaan ay magiging basehan ng mga susunod pang mga rebolusyonaryo!!!

- Ka Tony Donato

Tags: